ThaiCPD Help Desk
ThaiCPD > ThaiCPD Help Desk

Search help:


 

Submit a ticket
Submit a new issue to a department

 
 

View existing ticket
View tickets you submitted in the past

 

 

Knowledgebase

» Top Knowledgebase articles: Views
 การลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง 3490
 ขั้นตอนการลงประกาศหนังสือพิมพ์ 50 บาท 2791
 ทำไมต้องลงประกาศ หรือ ลงโฆษณา หนังสือพิมพ์เพื่อเชิญประชุม 2558
 บริษัทมีกรรมการเพียงคนเดียว สามารถจัดประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่? 1893
 บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง แทนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่? 1580
 บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยใช้ E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ได้หรือไม่? 1469
 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินต้องประกาศ นสพ.และส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด้วยหรือไม่? 1393
 การนับระยะเวลาส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น มีวิธีการนับอย่างไร? 1159
 บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้วจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จภายในเวลาเท่าใดและต้องประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องเลิกบริษัทภายในกี่วัน ถ้าลืมประกาศหนังสือพิมพ์ จะต้องทำอย่างไร? 938
 กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกัน บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่? 914
 
» Latest Knowledgebase articles: Date added
 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินต้องประกาศ นสพ.และส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด้วยหรือไม่? 2014-04-12 21:52:45
 บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง แทนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่? 2014-04-12 21:49:07
 ในการประชุมสามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่? 2014-04-12 21:46:24
 บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้วจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จภายในเวลาเท่าใดและต้องประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องเลิกบริษัทภายในกี่วัน ถ้าลืมประกาศหนังสือพิมพ์ จะต้องทำอย่างไร? 2014-04-12 21:44:52
 กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกัน บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่? 2014-04-12 21:41:43
 คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ซึ่งต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ จะต้องประกาศเป็นภาษาไทยเท่านั้น หรือประกาศเป็นภาษาต่างประเทศได้ด้วย? 2014-04-12 21:40:36
 การส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ ใครจะต้องเป็นผู้เซ็นรับในใบตอบรับ? 2014-04-12 21:39:47
 บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยใช้ E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ได้หรือไม่? 2014-04-12 21:38:07
 การนับระยะเวลาส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น มีวิธีการนับอย่างไร? 2014-04-12 21:35:58
 กรณีที่บริษัทมีกรรมการคนเดียวและกรรมการได้ถึงแก่กรรมแล้ว ใครจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ? 2014-04-12 21:22:07
 บริษัทมีกรรมการเพียงคนเดียว สามารถจัดประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่? 2014-04-12 21:21:21
 กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือบอกกล่าวถูกส่งคืนบริษัทเนื่องจากไม่มีผู้รับจะถือว่าการส่งคำบอกกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? 2014-04-12 21:19:09
 ทำไมต้องลงประกาศ หรือ ลงโฆษณา หนังสือพิมพ์เพื่อเชิญประชุม 2014-03-24 18:14:18
 การลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง 2014-03-24 18:04:11
 ขั้นตอนการลงประกาศหนังสือพิมพ์ 50 บาท 2014-03-24 18:00:56
 

» View entire Knowledgebase

 

Go to Administration PanelPlease check your E-mail inbox for answer.
(include your Spam box or Junk box.)
Back to ThaiCPD

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid